Skill-Pics: Využití interaktivních infografik k podpoře učení při rozvoji klíčových průřezových dovedností

Digital literacy, entrepreneurship, critical and creative thinking, leadership, innovation, problem solving, teamwork and social impact.

Home

Vítejte v projektu Skill-Pics. S rychlými technologickými změnami, které v dnešním světě probíhají, jsou lidé pod extrémním tlakem, aby s nimi udržovali krok. Projekt Skill-Pics řeší současnou globální potřebu zvyšování kvalifikace zaměstnanců tím, že vypracuje řadu vzdělávacích materiálů, které jim pomohou rozvíjet klíčové průřezové dovednosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.

Projekt Skill-Pics si klade za cíl naučit tyto dovednosti všechny ty, kteří jsou zaměstnáni a usilují o zvyšování kvalifikace, jakož i ty, kteří nastupují do prvního zaměstnání po absolvování formálního vzdělání.

Číslo projektu

2020-1-AT01-KA202-077956

O projektu

Skill-Pics poskytuje řadu učebních materiálů určených mladým zaměstnancům, kteří se snaží rozvíjet svou pracovní připravenost a dovednosti na pracovišti; zvýšit své budoucí kariérní a pracovní příležitosti.

Učební materiály projektu Skill-Pics umožňují mladým zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti. Na podporu mladých zaměstnanců navrhuje projekt Skill-Pics Soubor interaktivních infografik. Interaktivní infografika, která je prezentována jako plakát s QR kódy, obsahuje odkazy na digitální výukové materiály, které povzbuzují uživatele k zapojení a interakci s informacemi a vzdělávacím obsahem prostřednictvím vyplňování vzdělávací aktivity založené na výzvách. Interaktivní infografika se bude zabývat klíčovými průřezovými dovednostmi požadovanými mladými zaměstnanci, přičemž každá bude obsahovat směs různých prvků, včetně videa s vysvětlením, digitální únikové místnosti, článku, kvízu nebo skládačky. Každá infografika bude zakončena výzvou WebQuest. která podpoří mladé zaměstnance v tom, aby aplikovali naučené dovednosti v praxi.

V průběhu projektu Skill-Pics budou partneři projektu spolupracovat a školit lektory a pedagogy, aby dokázali vytvářet interaktivní infografiky, které mohou použít k rozvoji průřezových dovedností svých studentů. Na podporu lektorů a pedagogů navrhuje projektový tým program dalšího vzdělávání, zaměřený na podporu lektorů a pedagogů při používání interaktivních infografik ve jejich pedagogické praxi a na podporu rozvoje vlastních vzdělávacích zdrojů založených na výzvách pro mladé zaměstnance a studenty.

Veškerý tento výukový obsah má být prezentován prostřednictvím Skill-Pics otevřeného výukového portálu. Jedná se o online platformu, kde mohou lektoři, pedagogové, pracovníci podpory podnikání, odborníci na vztahy se zaměstnanci a mladí zaměstnanci volně přistupovat ke všem studijním materiálům vyvinutým v projektu Skill-Pics.

Aby se zajistilo, že projekt Skill-Pics uspokojí potřeby a požadavky účastníků, uskuteční se v prosinci 2021 v České republice školení dalšího vzdělávání. Dále se ve Španělsku v únoru 2022 uskuteční seminář pro rozvoj průřezových dovedností, kde budou mít mladí zaměstnanci příležitost účastnit se nadnárodního školení.

Naši partneři

Projekt Skill-Pics byl financován s podporou programu Erasmus+. Projekt Skill-Pics byl zahájen v září 2020 a potrvá do srpna 2022. Skill-Pics v současné době realizuje tým 8 organizací z Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Německa, Irska, Portugalska a Španělska.

Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI), Austria.

Institut odborného vzdělávání BFI je jednou z největších vzdělávacích institucí v Rakousku. Její činnost, kterou řídí komora práce a Rakouská odborová federace, se zaměřuje na (další) odborné vzdělávání a přípravu pracovníků, jakož i vzdělávací a pracovní systémy pro nezaměstnané osoby a pracovníky ohrožené nezaměstnaností.

Naše priority:

  • Specifické programy vzdělávání a odborné přípravy pro jednotlivá průmyslová odvětví
  • Firemní kurzy na míru
  • Příprava na maturitu
  • Učňovské vzdělávání a školení
  • Kurzy trhu práce

Website https://www.bfi-burgenland.at/

Callidus logo ENG
Callidus ustanova za obrazovanje odraslih, Croatia.

Callidus - Institut pro vzdělávání dospělých byl založen na jaře 2008. Nasloucháme-li potřebám trhu, včas reagujeme na nové trendy související s potřebami moderního trhu práce vytvořením speciálních programů. Jako Institut jsme vytvořili řadu vzdělávacích programů v oblastech managementu, osobního rozvoje, marketingu, prodeje, cestovního ruchu, gastronomie, financí, farmacie, podnikové ekonomiky a stavebnictví. Všechny naše programy jsou aktuální, různorodé a zaměřené na neustálý rozvoj vašich znalostí a kompetencí potřebných na dynamickém trhu práce. Callidus spolupracuje s veřejnými institucemi a má rozsáhlé zkušenosti a know-how v psaní zadávací dokumentace a hledání finančních zdrojů, které vyústily v úspěšné dokončení tuctu projektů ADA, IPA, ESF a Erasmus +.

Website: www.ustanovacallidus.hr

FIPlogo
FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED, Ireland.

Future In Perspective Ltd. (z Irska) se specializuje na oblasti vzdělávání a e-learningu, mediální produkce, strategického plánování a rozvoje a hodnocení podnikání. Prostřednictvím národních projektů a projektů financovaných EU byly prostřednictvím našeho programu odborného vzdělávání a přípravy zapojeny a podporovány místní skupiny mládeže, mikropodniky, vlastníci-vedoucí pracovníci, pracovníci na podporu zaměstnanosti a místní zaměstnavatel. FIP má odborné znalosti v oblasti podpory podniků na specializovaných trzích, jako jsou kreativní, kulturní a ekologická odvětví, při vývoji udržitelných obchodních modelů. FIP se specializuje na oblasti brandingu a digitálních médií. Vyvinuli jsme značku pro projekt Skill-Pics.

Official Website https://futureinperspective.com/

FHB
Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB), Germany.

Skills Elevation FHB, (z Německa), byla založena v roce 2019 řadou pedagogů, ekologů a akademických pracovníků s cílem poskytnout alternativní vzdělávací metody. FHB intenzivně pracuje na poskytování podpory a vzdělávání pro marginalizované skupiny, zejména s ohledem na jejich sociální, emoční a kognitivní vývoj. FHB mají tři hlavní oblasti zaměření; rozvoj nových pedagogických přístupů, rozvoj školicích materiálů pro marginalizované dospělé a provádění výzkumu sociální psychologie, obchodu a vzdělávání.

Official Website http://skillselevationfhb.com/

ALK
ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU, Czech Republic.

ALK byla založena v roce 2005 v České republice jako síť odborníků působících v oblasti vzdělávání a poradenství. ALK organizuje širokou škálu školení, vzdělávacích programů, tematických workshopů, které pomáhají pedagogickým odborníkům získat novou kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Posláním ALK je podporovat nové metody a formy vzdělávání, podporovat školitele a další odborníky pracující ve vzdělávání. ALK se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní učení, inovativní vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd.

Organisational website is www.trainers-alliance.eu

Rightchallenge – Associação, Portugal

Right Challenge je nevládní organizace, která si klade za cíl zajistit kvalitní přístup k neformálnímu vzdělávání a zároveň vytvářet institucionální hodnotu poskytováním integrovaných a na míru šitých sociálně-vzdělávacích služeb. Poskytujeme širokou škálu služeb, jako jsou:

  • Rozvoj lidských zdrojů, budování kapacit a poradenství v oblasti neformálního vzdělávání, práce s mládeží, komunitního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanosti;
  • Návrh a vývoj kurikula v prostředích tváří v tvář a e-učení
  • Návrh, vývoj a hodnocení sociálně-vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny;

  • Rozvoj kulturních a rekreačních aktivit pro mládež;
  • Dobrovolnictví, stáže a pracovní příležitosti prostřednictvím programu Evropského sboru solidarity.

           Official Website https://rightchallenge.org/

JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL, Spain.

Jaitek je španělská společnost specializující se na využívání technologií pro vzdělávání a školení, podporujících technický rozvoj a implementace ve vzdělávacích institucích všech úrovní vzdělávání.

Jaitek poskytuje poradenství, implementuje a ověřuje prostředí eLearningu, instruktážní design, přizpůsobení eLearningových platforem a tvorbu multimédií a obsahu SCORM.

Ve společnosti Jaitek si uvědomujeme, že dnešní společnost vyžaduje společnosti a profesionály, kteří neustále trénují a rostou. Chápeme technologie jako prostředek k řešení nových požadavků prostředí a jako nástroj pro změnu a přizpůsobení se mnoha změnám, které nastanou a v budoucnu nastanou.

Oficiální webové stránky: http://www.jaitek.net

INNOVADE LI LTD, Cyprus.

INNOVADE je organizace sociálních inovací s rozsáhlými zkušenostmi v navrhování a implementaci projektů a řešení v různých prostředích po celém světě. Tým má desítky let zkušeností s implementací více než 100 projektů ve více než 30 zemích. Odborné znalosti zahrnují vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání, inovace, sociální podnikání, budování kapacit a informační a komunikační technologie. Jejich cílem je pomáhat zúčastněným stranám při definování a dosahování jejich strategických cílů a dosahování jejich provozních cílů poskytováním výjimečné úrovně odborné podpory. INNOVADE spolupracuje s organizacemi, aby jim pomohly zefektivnit technologický pokrok a nástroje produktivity do jejich procesů, aby zajistily, že zvýší výkon, zvýší produktivitu a ziskovost.

Oficiální webové stránky: https://www.innovade.eu/

 

Učební materiály

Projekt Skill-Pics; Využití interaktivních infografik k podpoře učení při rozvoji klíčových průřezových dovedností - si klade za cíl zmocnit mladé jedince k rozvoji dovedností, aby mohli postupovat ve své kariéře, dále projekt podporuje lektory a pedagogy k na cestě jejich vlastního profesního rozvoje. K dosažení těchto cílů spolupracují partneři projektu Skill-Pics po celou dobu trvání projektu na produkci následujících inovativních učebních materiálů:

IO1.
Soubor interaktivních infografik pro rozvoj průřezových dovedností

Prvním studijním materiálem navrženým projektem Skill-Pics je soubor interaktivních infografik, které umožňují rozvoj průřezových dovedností. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak mladým lidem, kteří se chystají na nástup do prvního zaměstnání. V rámci tohoto projektového výstupu budou řešeny následující klíčové průřezové dovednosti: digitální gramotnost, podnikání, kritické a kreativní myšlení, vedení, inovace, řešení problémů, týmová práce a sociální dovednosti. 

Doprovodným produktem těchto infografik bude 16 příruček pro lektory a pedagogy, které osvětlí použití interaktivních infografik v praktické výuce.

IO2.
Vzdělávací program projektu Skill-Pics Tento program je určen lektorům a pedagogům.

Obsahuje 35 hodin výuky. Účastníci programu se naučí vytvářet interaktivní infografiky a používat je ve výuce studentů.

IO3.
Skill-Pics vzdělávací portál

Aby měli lidé přístup k celé řadě vzdělávacích zdrojů z projektu Skill-Pics, bude vytvořen otevřený vzdělávací portál obsahující všechny výukové produkty projektu. Tento portál bude na internetu a zájemci budou mít přístup k výukovým materiálům projektu jak na svých chytrých telefonech, tak na dalších mobilních zařízeních nebo počítačích.

Newsletters

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Zapojte se

Pokud se o projektu chcete dozvědět více nebo se do projektu zapojit, sledujte náš Facebook:

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

cs_CZCzech